UUDISED

Huvihariduse ja huvitegevuse toetus paljulapselistele ja vähekindlustatud peredele

9. okt. 2023

Taotluste esitamine õppeaastaks 2023/24 on avatud alates 25. septembrist 2023 toetuste ja avalduste esitamise keskkonnas SPOKU.

Tegemist on Kose valla iseteenindusega, kus on võimalik esitada taotlusi elektrooniliselt. Iseteenindus kiirendab menetlemise protsessi ja vähendab vigaste taotluse arvu. Taotluste esitamine elektrooniliselt on mugav ja kiire. Iseteenindusel on olemas ühenduvus Rahvastikuregistriga. Kõik esitatud taotlused registreeritakse automaatselt dokumendiregistris.

Keskkonda sisenemine ID-kaardi, SMART-ID või MOBIIL-ID-ga lingilt https://piksel.ee/spoku/kose

Kui elektroonselt esitatud taotlus on aktsepteeritud, siis avaneb võimalus esitada aruannetega kuludokumente taotluse juurde toetuse saamiseks.

Huvihariduse ja huvitegevuse toetamise korra alusel on võimalus 7-19-aastastele noortele taotleda huvihariduses või huvitegevuses osalemiseks toetust. Toetuse eesmärk on tagada suuremale hulgale noortele juurdepääs huviharidusele ja huvitegevusele. Tegemist on riigipoolse täiendava lisatoetusega huvihariduse ja huvitegevuse kättesaadavuse ja mitmekesisuse parandamiseks.

Tingimused toetuse taotlemiseks

Noore ja vähemalt ühe tema vanema või seadusliku esindaja rahvastikuregistrijärgne elukoht on Kose vallas. Lisaks antud tingimusele peab olema täidetud veel vähemalt üks järgnevatest tingimustest:

 1. peres on vähemalt kolm alla 20-aastast last;
 2. peres on erivajadusega laps;
 3. üksikvanemaga pere, kellel puudub teise vanema toetus;
 4. pere, kelle üks lapsevanem on pikaajaline Eesti Töötukassas arvel olev tööotsija või töötu või tema tervislik seisund ei võimalda töötamist;
 5. pere, kelle sissetulek ühe pereliikme kohta on alla 350 euro kuus toetuse taotlusele eelneva 6 kuu jooksul;
 6. või muud toimetulekuraskustes pered.

Toetuse maksmise piirmäärad

 • Ühele noorele kompenseeritakse kuni 75% tasumisele kuuluvatest huvihariduse ja huvitegevuse kuludest, kuid mitte rohkem kui 360 eurot aastas.
 • Transpordikulu hüvitatakse ühistranspordipiletite alusel või sellise võimaluse puudumisel arvestuse alusel 0,2 eurot/km kodu – huviring/huvikool – kodu, kuid mitte rohkem kui 40 eurot taotleja kohta kuus. Transpordikulude toetus on huviringis ning huvikoolis osalemiseks, millega toetatakse noore osavõttu juhul kui puudub tasuta ühistranspordi võimalus huviringi või huvikooli ja kodu vahel liiklemiseks.
 • Huvihariduse ja huvitegevusega kaasnevatel võistlustel, konkurssidel ja laagrites osalemise kulu hüvitatakse taotlejale ööpäevase laagri eest kuni 10 eurot päev, kuid mitte rohkem kui 7 päeva noore kohta aastas.
 • Erivajadustega noortele huvi- ja sporditegevuse toetuse maksmist käsitletakse juhtumipõhiselt.

Taotlust ei rahuldata kui:

 1. toetuse taotlejal on võlgnevusi vallavalitsuse või tema hallatavate asutuste ees;
 2. taotlus ei ole esitatud õigeaegselt;
 3. taotlus on vormistatud ebakorrektselt ja/või puudulike andmetega ning kui taotleja on jätnud puudused vallavalitsuse poolt antud tähtajaks kõrvaldamata;
 4. taotluses on esitatud valeandmeid.

Kuidas taotleda:

 1. Toetuse taotlus esitatakse korra perioodi (õppeaasta) jooksul elektroonilises iseteeninduskeskkonnas SPOKU.
 2. Keskkonda sisenemine ID-kaardi, SMART-ID või MOBIIL-ID-ga lingilt https://piksel.ee/spoku/kose
 3. Vallavalitsus kinnitab oma korraldusega toetuse lapse kohta ning edastab korralduse lapsevanemale.
 4. Pärast taotluse kinnitamist avaneb elektroonilises keskkonnas võimalus hakata taotluse juurde lisama nn aruandeid, et esitada igakuiseid kuludokumente (maksekorraldus või pangakonto väljavõte, transpordi puhul piletid või kilometraaž kuu kohta).
 5. Edaspidi kinnitab abivallavanem toetuse väljamaksed lapsevanema poolt esitatud maksmist tõendavate dokumentide alusel ning vallavalitsuse finantsosakond korraldab toetuste väljamakse kuu lõpus.
 6. Lapsevanem esitab igakuiselt maksekorralduse või pangakonto väljavõtte arve tasumise või muud kuludokumendid järgneva kuu 20. kuupäevaks.

NB! Käesolevas elektroonilises taotluses küsitakse ainult lapse huviringide ja -tegevuste kohta ülevaate saamiseks. Konkreetseid kuludokumente (maksekorraldus või pangakonto väljavõte või piletid jne.) saab hakata taotluse juurde esitama nn. aruannetes alles pärast taotluse kinnitamist. Selles mõttes pole tarvidust muretseda, et taotlust esitades pole veel küsitud transpordi ega laagrite kohta – kõik erinevad kulud saab esitada hiljem igakuiste aruannetena.