sisekord ja tingimused

sisekord ja tingimused

  • Ujula
  • Jõusaal
  • Privaatsuspoliitika
  • Põhimäärus

KOSE SPORDIMAJA UJULA SISEKORRAEESKIRJAD

• Enne ujumist on pesemine kohustuslik (ka pärast sauna kasutust).
• Ujulas kanna ujumiseks ette nähtud ujumisriideid, lubatud pole, needid, trukid, lukud, taskud ja nööbid.
• Pikkade juuste puhul kasuta ujumismütsi või seo juuksed patsi.
• Radadel kehtib parempoolne liiklus, rajapiiretel turnimine pole lubatud.
• Vette hüppamine basseini külgedelt pole lubatud.
• Ujulas liikuda rahulikult, jooksmine pole lubatud.
• Kasuta ujula vahendeid heaperemehelikult, aseta vahendid pärast kasutamist oma kohale tagasi.
• Saunades ei ole lubatud kasutada õlisid, mett, soolasid ja muid kehahooldusvahendeid.
• Vastavalt hügieeninõuetele ja lendlevatele klooriaurudele on saunas ujumisriietega olemine keelatud.

TÄHELEPANU!

• Külastaja vastutab oma tervisliku seisundi eest ise.
• Headest käitumistavadest mittekinnipidamisel vastutab õnnetuse tagajärgede eest õnnetuse põhjustaja.
• Headest käitumistavadest mittekinnipidamisel (alkoholi tarvitamine, teiste häirimine) on Kose Spordimaja töötajatel õigus paluda kliendil lahkuda.
• Kose Spordimaja ei vastuta riietusruumidesse jäetud väärtasjade eest.
• Spordimaja unustatud ja leitud esemeid hoitakse 14 päeva.
• Sinu hooliv suhtumine aitab hoida puhtust ja korda. Suhtu teistesse sõbralikult, vajadusel paku oma abi.

• Kose Spordimaja on ujula mitte SPA ja ujumisnuudlid, pallid ning lauad on õppevahendid ujumise algõpetuseks.
• Spordimaja personalil on õigus teha märkusi ning korrale kutsuda.

KOSE SPORDIMAJA JÕUSAALI SISEKORRAEESKIRJAD

• Jõusaali kasutaja on kohustatud kandma puhtaid sportlikke riideid ja vahetusjalatseid, ohutuse tagamiseks pole lubatud lahtised jalanõud ega paljajalu treenimine.
• Jõusaalis pole lubatud tarbida kaasatoodud touiduaineid (sh närimiskumm) ega kleepuvaid jooke.
• Jõusaalis on keelatud olla joobeseisundis ja tarbida alkohoolseid jooke ning narkootilisi aineid, kaasa ei tohi tuua klaastaarat või teisi kergesti purunevaid ja vigastusohtlikke esemeid, rikkumise korral on töötajatel õigus paluda kliendil lahkuda.
• Kasutaja on kohustatud jälgima, et oma tegevuse või tegevusetusega ei segataks teisi kasutajaid.
• Kasutaja on kohustatud jälgima üldisi ohutusnõudeid nii enda kui ka teiste treenijate suhtes.
• Treeningutel on soovituslik kasutada treeningrätikut.
• Külastaja vastutab oma tervisliku seisundi eest ise.
• Alla 16-aastaseid lapsi ilma juhendaja(treener, õpetaja, lapsevanem) järelevalveta jõusaali iseseisvalt ei lubata.

Jõusaali inventari kasutamine

• Kasutaja on kohustatud inventari kasutama sihtotstarbeliselt ja heaperemehelikult neid kahjustamata.
• Kasutaja on kohustatud asetama kasutatud vahendid tagasi selleks ettenähtud kohta s.h. mitte jätma kettaid kangile.
• Jõusaali kasutaja on kohustatud treeningu järel puhastama trenažöörid ja abivahendid desinfitseeriva vahendi ja paberkäterätiga.
• Soovimatult rikutud või lõhutud inventarist tuleb teavitada koheselt spordimaja administraatorit.
• Tahtlikult lõhutud inventari korral on Kose Spordimajal õigus nõuda kahju korvamist täiest ulatuses. Ning külastajal piirata Spordimaja kasutamist.
• Kose Spordimaja ei vastuta riietusruumidesse jäetud väärtasjade eest.
• Spordimaja unustatud ja leitud esemeid hoitakse 14 päeva.

1. Üldsätted

1.1. Käesolev privaatsuspoliitika reguleerib isikuandmete kogumist, töötlemist ja säilitamist käsitlevaid põhimõtteid. Isikuandmeid kogub töötleb ja säilitab isikuandmete vastutav töötleja (Kose Spordimaja) (edaspidi andmetöötleja).

1.2. Andmesubjekt privaatsuspoliitika tähenduses on klient või muu füüsiline isik, kelle isikuandmeid andmetöötleja töötleb.

1.3. Klient privaatsuspoliitika tähenduses on igaüks, kes bronerib andmetöötleja kodulehelt teenuseid.

1.4. Andmetöötleja järgib õigusaktides sätestatud andmete töötlemise põhimõtteid, muuhulgas töötleb andmetöötleja isikuandmeid seaduslikult, õiglaselt ja turvaliselt. Andmetöötleja on võimeline kinnitama, et isikuandmeid on töödeldud vastavalt õigusaktides sätestatule.

2. Isikuandmete kogumine, töötlemine ja säilitamine

2.1. Isikuandmed, mida andmetöötleja kogub, töötleb ja säilitab, on kogutud elektrooniliselt, peamiselt kodulehe ja e-posti vahendusel.

2.2. Oma isikuandmete jagamisega annab andmesubjekt andmetöötlejale õiguse koguda, korraldada, kasutada ja hallata privaatsuspoliitikas määratletud eesmärgil isikuandmeid, mida andmesubjekt otse või kaudselt kodulehel teenuseid broneerides andmetöötlejale jagab.

2.3. Andmesubjekt vastutab selle eest, et tema poolt esitatud andmed oleksid täpsed, õiged ja terviklikud. Teadlikult valeandmete esitamist peetakse privaatsuspoliitika rikkumiseks. Andmesubjekt on kohustatud andmetöötlejat viivitamatult teavitama esitatud andmete muutumisest.

2.4. Andmetöötleja ei vastuta andmesubjekti poolt valeandmete esitamisest põhjustatud kahju eest andmesubjektile või kolmandatele osapooltele.

3. Klientide isikuandmete töötlemine

3.1. Andmetöötleja võib töödelda järgnevaid andmesubjekti isikuandmeid:

3.1.1. Ees- ja perekonnanimi;

3.1.2. Sünnikuupäev;

3.1.3. Telefoninumber;

3.1.4. E-posti aadress;

3.2. Lisaks eeltoodule on andmetöötlejal õigus koguda kliendi kohta andmeid, mis on kättesaadavad avalikes registrites.

3.3. Isikuandmete töötlemise õiguslik alus on isikuandmete kaitse üldmääruse paragrahv 6 lg 1 p-d a), b), c) ja f):

a) andmesubjekt on andnud nõusoleku töödelda oma isikuandmeid ühel või mitmel konkreetsel eesmärgil;

b) isikuandmete töötlemine on vajalik andmesubjekti osalusel sõlmitud lepingu täitmiseks või lepingu sõlmimisele eelnevate meetmete võtmiseks vastavalt andmesubjekti taotlusele;

c) isikuandmete töötlemine on vajalik vastutava töötleja juriidilise kohustuse täitmiseks;

f) isikuandmete töötlemine on vajalik vastutava töötleja või kolmanda isiku õigustatud huvi korral, välja arvatud juhul, kui sellise huvi kaaluvad üles andmesubjekti huvid või põhiõigused ja -vabadused, mille nimel tuleb kaitsta isikuandmeid, eriti juhul kui andmesubjekt on laps.

3.4. Isikuandmete töötlemine vastavalt töötlemise eesmärgile:

3.4.1. Töötlemise eesmärk – julgeolek ja turvalisus
Isikuandmete säilitamise maksimaalne aeg – vastavalt seaduses nimetatud tähtaegadele.

3.4.2. Töötlemise eesmärk – kliendihaldus
Isikuandmete säilitamise maksimaalne aeg – vastavalt seaduses nimetatud tähtaegadele.

3.5. Andmesubjekti isikuandmete töötlemisel ja säilitamisel rakendab andmetöötleja organisatoorseid ja tehnilisi meetmeid, mis tagavad isikuandmete kaitse juhusliku või ebaseadusliku hävitamise, muutmise, avalikustamise ja mis tahes muu ebaseadusliku töötlemise eest.

3.6. Andmetöötleja säilitab andmesubjektide andmeid sõltuvalt töötlemise eesmärgist, kuid mitte kauem kui 2 aastat.

4. Andmesubjekti õigused

4.1. Andmesubjektil on õigus saada ligipääs oma isikuandmetele ning nendega tutvuda.

4.2. Andmesubjektil on õigus saada informatsiooni tema isikuandmete töötlemise kohta.

4.3. Andmesubjektil on õigus täiendada või parandada ebatäpseid andmeid.

4.4. Kui andmetöötleja töötleb andmesubjekti isikuandmeid andmesubjekti nõusoleku alusel, siis on andmesubjektil õigus igal ajal nõusolek tagasi võtta.

4.5. Andmesubjekt saab õiguste teostamiseks pöörduda klienditoe poole aadressil spordimaja@kose.ee.

4.6. Andmesubjektil on oma õiguste kaitseks võimalik esitada kaebus Andmekaitse Inspektsioonile.

5. Lõppsätted

5.1. Käesolevad andmekaitsetingimused on koostatud kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EL) nr 2016/679 füüsiliste isikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise ning direktiivi 95/46 / EÜ kehtetuks tunnistamise kohta / EÜ (isikuandmete kaitse üldmäärus), Eesti Vabariigi isikuandmete kaitse seadusega ning Eesti Vabariigi ja Euroopa Liidu õigusaktidega.

5.2. Andmetöötlejal on õigus andmekaitsetingimusi osaliselt või täielikult muuta, teavitades andmesubjekte muudatustest kodulehe www.spordimaja.ee kaudu .

Kose Spordimaja põhimäärus

Vastu võetud 30.01.2020 nr 70

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 34 alusel.

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.   Asutuse nimetus

  Kose Spordimaja (edaspidi spordimaja) on Kose Vallavalitsuse (edaspidi vallavalitsus) hallatav asutus.

§ 2.   Asutuse asukoht

  Spordimaja asub Kose alevikus ning postiaadress on Ujula tn 7 Kose alevik Kose vald Harju maakond 75101, Eesti Vabariik.

§ 3.   Asutuse tegevuse alused

  Spordimaja juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigis kehtivatest õigusaktidest, Kose Vallavolikogu (edaspidi vallavolikogu) määrustest ja otsustest, vallavalitsuse määrustest ja korraldustest ning käesolevast põhimäärusest.

§ 4.   Asutuse vapp

  Spordimajal on spordimaja juhataja poolt kinnitatud vapp, mis kooskõlastatakse eelnevalt vallavalitsusega ja nõukoguga.

2. peatükk TEGEVUSALAD JA ÜLESANDED 

§ 5.   Ülesanded

  (1) Spordimaja ülesanneteks on:
  1) sportliku eneseteostuse võimaldamine, spordiaatelise ellusuhtumise kasvatamine, elanike tervise tugevdamine;
  2) õppetreeningkogunemiste, kursuste, seminaride jne korraldamine;
  3) spordimeisterlikkuse tõstmine ja spordiharrastuse järjepidevuse kindlustamine.

  (2) Ülesannete täitmiseks spordimaja:
  1) korraldab oma valduses olevate ruumide ja spordirajatiste kasutamist ning teeb selle info avalikkusele kättesaadavaks;
  2) teeb koostööd üksikisikute, spordiklubide, ettevõtjate ja v allavalitsuse hallatavate asutustega;
  3) korraldab spordiüritusi;
  4) kogub, säilitab ja teeb külastajatele nähtavaks tema valduses olevad valla spordielu kajastavad trükised, fotod, auhinnad ja muud spordieluga seotud esemed;
  5) koostab võistkonnad valla esindamiseks maakondlikel ja üleriigilistel spordivõistlustel;
  6) täidab muid õigusaktidest tulenevaid ülesandeid.

§ 6.   Õigused ja kohustused

  Spordimajal on oma ülesannete täitmiseks järgmised õigused:
  1) saada oma tööks vajalikku teavet kõikidelt Kose Vallavalitsuse hallatavatelt asutustelt;
Kohustused:
  2) osutada tasulisi teenuseid (ruumide või vahendite üürimine, treeningute, võistluste või muude spordiürituste korraldamine jne);
  3) hallata ja kasutada spordimaja valduses olevat vara;
  4) sooritada muid õigusaktidest ja käesolevast põhimäärusest tulenevaid toiminguid.

3. peatükk JUHTIMINE 

§ 7.   Asutuse juhtimine

  (1) Spordimaja tööd juhib juhataja, kellega sõlmib, muudab ja lõpetab töölepingu vallavanem.

  (2) Juhataja vaba ametikoht täidetakse avaliku konkursi korras, mille kuulutab välja vallavalitsus oma korraldusega.

  (3) Juhataja:
  1) korraldab spordimaja tegevust ja vastutab selle ülesannete täitmise eest;
  2) sõlmib, muudab ja lõpetab töölepinguid spordimaja töötajatega;
  3) annab oma pädevuse piires käskkirju;
  4) sõlmib ülesannete täitmiseks ja spordimaja eelarve piires lepinguid;
  5) hangib ülesannete täitmiseks vajalikke vahendeid ja materjale vastavalt eelarvele;
  6) korraldab spordimaja aruandlust ja analüüsi;
  7) koostab järgneva aasta spordiürituste ajakava, kooskõlastab selle nõukoguga ja esitab selle hiljemalt 20. oktoobriks vallavalitsusele kooskõlastamiseks;
  8) koostab kalendriaasta eelarve eelnõu koostöös finantsosakonnaga ja vastutab kinnitatud eelarvest kinnipidamise eest;
  9) esindab spordimaja;
  10) tagab spordimaja valdusse antud vallavara säilimise, asjakohase korrashoiu ja sihtotstarbelise kasutamise;
  11) teeb vallavalitsusele ettepanekuid valla sporditöö edendamise kohta;
  12) kooskõlastab koolide õppetöö ja klassivälise sporditegevuse Kose spordirajatistel;
  13) vastutab spordimaja tegevuse eest, sealhulgas asutuse majandustegevuse seaduslikkuse ja otstarbekuse eest;
  14) koostab spordimaja arengukava koostöös nõukoguga;
  15) täidab muid õigusaktidest ja käesolevast põhimäärusest tulenevaid ülesandeid.

§ 8.   Nõukogu

  (1) Spordimaja nõukogu on 5 liikmeline. Nõukogu koosseisu kinnitab vallavalitsus 3 (kolmeks) aastaks spordimaja juhataja ettepanekul. Spordimaja nõukogusse kuulub üks vallavalitsuse poolt määratud esindaja, üks vallavolikogu poolt määratud esindaja ja kolm spordivaldkonna esindajat spordimaja juhataja ettepanekul.

  (2) Nõukogu kavandab koostöös vallavalitsusega spordimaja tegevust ning on nõuandev organ.

  (3) Nõukogu ülesanded:
  1) analüüsida ja hinnata spordimaja tegevust ning teha spordimajale ja vallavalitsusele ettepanekuid spordimaja tegevuse, struktuuri või juhtimise muutmiseks;
  2) teha vallavalitsusele ettepanekuid spordimaja eelarve ja aasta spordiürituste kava osas;
  3) analüüsida teenuste hinnakirja ja vajadusel esitada vallavalitsusele ettepanekud hinnakirja muutmiseks;
  4) analüüsida regulaarselt vähemalt 2 korda aastas spordimaja eelarve täitmist.

  (4) Nõukogu liikmetel on oma ülesannete täitmiseks õigustutvuda kõigi spordimaja dokumentidega.

  (5) Nõukogu tööd juhib tema liikmete hulgast valitav nõukogu esimees, tema äraolekul aseesimees.

  (6) Nõukogu esimees:
  1) korraldab nõukogu tegevust;
  2) juhatab nõukogu koosolekuid;
  3) kontrollib nõukogu otsuste täitmist;
  4) esindab nõukogu;
  5) teeb vallavalitsusele vajadusel ettepaneku nõukogu liikme tagasikutsumise kohta.

  (7) Nõukogu koosolekud toimuvad vastavalt vajadusele, kuid mitte harvemini kui üks (1) kord kolme (3) kuu jooksul. Nõukogu koosoleku kutsub kokku nõukogu esimees või teda asendav aseesimees, erandkorras vallavalitsus või nõukogu liige. Koosolekukutse saadetakse nõukogu liikmetele kirjalikult või elektroonselt vähemalt seitse (7) päeva enne koosoleku toimumist. Kutses peab olema ära märgitud koosoleku toimumise aeg ja koht ning koosoleku päevakord.

  (8) Nõukogu koosolek on otsustusvõimeline, kui sellest võtab osa üle poole nõukogu liikmetest, sealhulgas nõukogu esimees või teda asendav aseesimees. Nõukogu otsus on vastu võetud, kui selle poolt hääletas üle poole koosolekul osalenud liikmetest.

  (9) Nõukogu otsused võetakse vastu lihthäälteenamusega. Igal nõukogu liikmel on üks (1) hääl. Nõukogu liikmel ei ole õigust hääletamisest keelduda või jääda erapooletuks, välja arvatud seaduses sätestatud juhtudel. Nõukogu töö lõppemisel annab esimees nõukogu töö käigus koostatud materjalid üle vallavalitsusele.

  (10) Nõukogu koosolekud protokollitakse. Protokolli kantakse nõukogu liikme eriarvamus juhul, kui ta seda soovib. Protokoll saadetakse nõukogu liikmetele ülevaatamiseks elektrooniliselt hiljemalt 7-ndal päeval pärast koosoleku toimumist.

  (11) Protokollid allkirjastatakse. Protokollile kirjutavad alla koosoleku juhataja ja protokollija. Protokollide ja nende lisade hoidmise korraldab ning nende säilitamise eest vastutab spordimaja juhataja.

  (12) Nõukogu liikmel on õigustagasi astuda, kui ta teatab tagasiastumisest nõukogu esimehele kirjalikult vähemalt üks (1) kuu ette. Nõukogu esimehel on kohustus edastada taotlus vallavalitsusele.

  (13) Nõukogu liikmeid seoses osalemisega nõukogu koosolekutel ei tasustata ja nende võimalikke kulusid ei hüvitata.

§ 9.   Töökorraldus

  (1) Spordimaja personal koosneb juhatajast ja teistest töötajatest vastavalt juhataja poolt kinnitatud koosseisule.

  (2) Töötajate ametijuhendid, töökorraldusreeglid, tööohutuse juhendid ja muud vajalikud juhendid kinnitab ja teeb asjaomastele isikutele teatavaks spordimaja juhataja.

  (3) Spordimaja kodukorra, külastajate õigused ja kohustused kehtestab juhataja kooskõlastades need eelnevalt nõukoguga.

  (4) Spordimaja poolt osutatavate teenuste eest võetava tasu suuruse kinnitab vallavalitsus juhataja ettepanekul ja selle avalikustamise tagab spordimaja juhtaja.

4. peatükk FINANTSEERIMINE, ARUANDLUS JA JÄRELEVALVE 

§ 10.   Spordimaja finantseerimine

  Spordimaja finantseeritakse valla eelarvest, spordimaja juhataja poolt koostatud eelarve alusel.

§ 11.   Raamatupidamine ja järelevalve

  (1) Spordimaja raamatupidamisarvestust ja aruandlust korraldab vallavalitsus.

  (2) Spordimaja raha ja vara kasutamist kontrollib vallavalitsus.

  (3) Spordimaja põhimääruse järgsete ülesannete täitmist kontrollib vallavalitsus.

5. peatükk PÕHIMÄÄRUSE MUUTMINE, TEGEVUSE LÕPETAMINE 

§ 12.   Põhimääruse muutmine

  Põhimääruse muudatuste ja täienduste tegemise või uue põhimääruse kinnitamise otsustab vallavolikogu.

§ 13.   Asutuse ümberkorraldamine ja tegevuse lõpetamine

  Spordimaja ümberkorraldamise ja tegevuse lõpetamise otsustab vallavolikogu.

6. peatükk RAKENDUSSÄTTED 

§ 14.   Määruse jõustumine

  Käesolev määrus jõustub kolmandal päeval peale avalikustamist.

Uno Silberg
volikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/akt/404022020054#